eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Wnioski o przyznanie pomocy oraz pozostałe informacje niezbędne przy składaniu wniosków

 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) został    zakończony.


 Kolejne nabory odbędą się po uruchomieniu środków z programu PROW 2014-2020 tj. pod koniec 2016 r.

 


 

 

Działanie - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

WAŻNE!!!
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się z Lokalną Strategią Rozwoju
(LSR NA LATA 2009-2015)dla obszaru LGD "Morawskie Wrota"


a w szczególności z
celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami -pobierz plik pdf 

  

Wnioski do pobrania:

 

 • ogłoszenie o naborze - wersja pdf

 

 • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - wersja pdf

 


 

 


 

Dokumenty obowiązujące od dnia 12.04.2013 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

 

 Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

 

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

  

5) Wzór gwarancji

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

 

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

 

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

Akty prawne:

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319) - otwórz

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335) - otwórz 

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402) - otwórz

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) - otwórz

oraz

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104) - otwórz

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067) - otwórz

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613) - otwórz

 

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868) - otwórz

 

 • Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:
   • działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz
   • działania 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
    - otwórz

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 


Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

2. usług dla ludności,

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

7. usług transportowych,

8. usług komunalnych,

9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

10. magazynowania lub przechowywania towarów,

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz,  w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej
5 tys. mieszkańców,
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej
5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców
i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej
5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.

 

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 

100 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2
i mniej niż 3 miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym.

 

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

 

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 • nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzącychz rozbiórki,
 • zagospodarowania terenu,
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do wsparcia podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nie większej niż: trzykrotność pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji -w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, równowartość pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe,
 • rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nie większej niż ceny netto nabycia maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu oraz samochodów, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty transportu na miejsce operacji oraz montażu.

 

 

Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji,
 • opłat za patenty lub licencje,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji.

 

 

VAT jest niekwalifikowany.