eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Dokumenty do pobrania - wnioski o przyznanie pomocy

 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) został    zakończony.


 Kolejne nabory odbędą się po uruchomieniu środków z programu PROW 2014-2020 tj. pod koniec 2016 r.

 


 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

WAŻNE!!!


Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się z Lokalną Strategią Rozwoju
(LSR NA LATA 2009-2015) dla obszaru LGD "Morawskie Wrota"

 

a w szczególności z
celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami - pobierz plik pdf

 


Wnioski do pobrania


  •  Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik pdf

 

 

 

 


 

 

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2008 r. wraz z póź zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trubu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz plik pdf

 

 

Cel działania:

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

Wysokość pomocy

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.