eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Wnioski o przyznanie pomocy oraz pozostałe informacje niezbędne przy składaniu wniosków

 

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) został    zakończony.


 Kolejne nabory odbędą się po uruchomieniu środków z programu PROW 2014-2020 tj. pod koniec 2016 r.

 

  


 

 

Działanie - MAŁE PROJEKTY

 

WAŻNE!!!


Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR NA LATA 2009-2015)dla obszaru LGD "Morawskie Wrota"

 


a w szczególności z
celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami -pobierz plik pdf 

 


Dokumenty do pobrania

 

 

 


 

Wszystkie osoby które napotkały problemy z otwarciem wniosku dla Małych projektów informujemy, że jest to interaktywny wniosek, którego otwarcie trwa troszeczkę dłużej.

 

Należy zwrócić uwagę czy posiadają Państwo na komputerze wersję programu Adobe Acrobat Reader, min. 9.3., która umożliwia otwarcie oraz prawidłowe wypełnienie wniosku.

 W przypadku gdy dysponują Państwo jedynie starszą wersją, prosimy o konieczne zainstalowanie wersji nowszej.

Poniżej infromacja, gdzie mogą Państwo znaleźć stosowny program.

Aby zainstalować program Adobe Acrobat Reader należy BEZPŁATNIE pobrać go ze strony producenta wpisując poniższy adres w przeglądarce internetowej:

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.3/pl_PL/AdbeRdr930_pl_PL.exe

Wniosek otwiera się w przeglądarkach internetowych: Mozilla firefox oraz Internet Explorer. 

Wiemy jednak, że na pewno są problemy z otwarciem wniosku w przeglądarce Opera.


NOWE WNIOSKI obowiązujące od 17 maja 2014 r.
 

UWAGA! W dniu dzisiejszym (21.07.2014 r.) nastąpiła na naszej stronie aktualizacja wniosku o przyznanie pomocy. W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego przedłużenia terminu rozliczenia wniosków do 31 marca 2015 r., zaktualizowano pole dotyczące planowanego terminu rozliczenia - wcześniej daty po grudniu 2014 r. nie były przyjmowane przez formularz wniosku (podświetlane na czerwono).

 

 

 


 

 

 

 


 


 

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 •  Zmiana rozporządzenia Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju .

W dniu 16 stycznia ogłoszono rozporządzenie zmieniające

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w dniu 24 grudnia 2012 r. zostało podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dzienniku ustaw w dniu 16 stycznia 2013 roku.

 

 • z dnia 8 lipca 2008 r. wraz z póź. zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 -pobierz plik (pdf)

  

Czym są Małe Projekty?

 

Małe projekty to jedna z form wsparcia programu Leader.

 

Wyróżnikiem Małych projektów jest fakt, że projekt może wynosić już min. 4500 zł i może być realizowany przez tradycyjne Stowarzyszenia (bez OPP), LZS, OSP a nawet przez prywatne osoby.

Mały projekt może przynosić dochód!


Zakres pomocy w ramach Małych Projektów:

 

1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR,


4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

 

5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

 

6. Inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług - z wyłączenienim działalności rolniczej 

 

Infrastruktura turystyczna - obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.

 

Definicja obiektu małej architektury - zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.),

 

Definicja muzeum zgodna w Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 204, z poźn. zm.)

 

Świetlica wiejska - budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji dla mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnych społeczności.

 

 Uwaga!!!

 

Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji!

  

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 

1. osoba fizyczna, która jest:

 • obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • pełnoletnia,
 • zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub prowadząca działalność gospodarczą na tym obszarze, np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać pomocy w zakresie działań Osi 3.

 

2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowość prawną, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 

a. działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze;

 

np. instytucje kościelne (Caritas), parafie, inne związki wyznaniowe ...

 

3. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 

b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

 • Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP),
 • Fundacje,
 • Instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry

 

- jednostki organizacyjne jest utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.

(Dz. U. Nr 114, poz. 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają na podstawie innych ustaw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie,

 

 • Wspólnoty gruntowe - ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169),
 • Uczniowskie kluby sportowe,
 • Instytuty PAN - Art. 46 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 o Polskiej Akademii Nauk

(Dz.U. z 1997 Nr 75 poz. 469 z późn. zm),

 

Spółdzielnie mieszkaniowe Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848); Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.),
Spółka wodna - Prawo wodne,
SPZOZ.

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 

 • Wspólnota mieszkaniowa,
 • Spółka jawna,
 • Spółka partnerska,
 • Spółka komandytowa,
 • Spółka komandytowo-akcyjna,
 • Spółka akcyjna w organizacji,
 • Spółka z o.o. w organizacji,
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

 

Z pomocy nie mogą skorzystać :

 

Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. :

szkoły publiczne,

przedszkola publiczne,

parki narodowe i krajobrazowe,

Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa),

KGW nierejestrowe,

OSP nierejestrowe,

sołectwa,

 

 

Na jaki poziom dofinansowania można liczyć?

 

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł na jeden mały projekt.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Mały projekt musi zostać rozliczony do 31.12.2014 r.