eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Nabory RPO WSL 2014-2020
Nabory RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Działania

 

1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

 

2)  Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających 
z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 sierpnia 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 września 2016 r. (do godz. 12:00).